شیئر تران: خرما تو جنگ ایتک خلغا تو جنگ ایتک – مرید بلوچ

شیئر تران

شیئر : خرما تو جنگ ایتک خلغا تو جنگ ایتک

شاعر: مرید بلوچ

توار : مرید بلوچ