شیئر تران: ای است شولیو، مڈول پرغیو – سگار بلوچ

شیئر تران

شیئر: ای است شولیو، مڈول پرغیو
شاعر: ملک علی نواز سگار
توار: ملک علی نواز سگار